Strefy zagrozenia wybuchem gazu

Funkcjonujące w terenach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawnych przenoszących się do bezpieczeństwa szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd więcej w charakterze stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego dokumentu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Ważnym zadaniem tej reguły było niczym najdłuższe zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w strefach zagrożonych. W związku z obecnym omawiany dokument szeroko łączy się zarówno do systemów ochronnych jak i urządzeń, które dawane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mowa tu też o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może pochodzić z przechowywania, produkowania a jeszcze użytkowania substancji, jakie w końca zintegrowania z powietrzem albo także z inną substancją mogą wykonać rzekomy wybuch. W zasięgu tych podstawy wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a oraz ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Wprawdzie nie sposób opisać wszystkiego co spotyka się w przedmiotowym dokumencie. Stąd też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż poprawia on pełne warunki i potrzebowania w zakresie systemów oraz akcesoriów branych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą znajdywać się w własnych materiałach. Należy jedynie pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden metoda nie mogą być różne z zasadą ATEX. Należy dodatkowo pamiętać, że wszelkie urządzenia łączone w powierzchniach zagrożonych muszą być ściśle znakowane znakiem CE, co oznacza, że narzędzie toż potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności wykonywaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (skoro tak nazywana jest Informacja ATEX) w wypadku niezgodności urządzeń w strefach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może rozpocząć kroki do wycofania takich urządzeń.